Thông tin cổ đông

Bổ nhiệm lại Giám đốc điều hành Công ty CP vận tải hóa dầu VP

  • 468 lượt xem

Kính gửi: Các Cổ đông của Công ty CP vận tải hóa dầu VP;

HĐQT Công ty CP vận tải hóa dầu VP trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành của Công ty như sau:

Căn cứ nghị quyết phiên họp thứ 12 nhiệm kỳ II số 0117/VP-NQ-HĐQT của HĐQT ngày 27/02/2017, HĐQT bổ nhiệm Ông Đặng Minh Thao - Ủy viên HĐQT tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Công ty thời hạn 3 năm kể từ ngày 20/12/2016.

Trân trọng thông báo./.

CBTT về việc bổ nhiệm giám đốc điều hành