Thông tin cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên 2018

  • 418 lượt xem

THÔNG BÁO

V/v t chc Đại hi đồng c đông thường niên 2018 CÔNG TY C PHN VN TI HÓA DU VP

 

              Kính gi : Quý C đông và Đại din c đông                     

 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông, Đại diện Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 với nội dung cụ thể như sau :

1.  Thi gian khai mc: Vào hồi 8h30, Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2018;

2.  Địa đim t chc Đại hi: Phòng Hữu Nghị, tầng 1, Khách sạn Hữu Nghị, số 60 Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng;

3.  Điu kin d hp: Là cả các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (19/03/2018) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.  Ni dung Đại hi: 

4.1.  Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo điều lệ của Công ty và luật định; 

4.2.  Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

4.3.  Một số nội dung khác (nếu có).

5.  Đề c, ng c thành viên HĐQT, Kim soát viên (KSV) nhim k 2018-2023:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên tham gia HĐQT, BKS. Tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử ứng cử thành viên HĐQT, KSV theo Qui định Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, KSV gửi kèm thư mời này.

6.  Đăng ký tham d Đại hi: 

6.1.  Khi tham dự họp ĐHĐCĐ: Quý Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông) mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký dự họp;

6.2.  Nếu Quý Cổ đông không thể đến dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho cá nhân khác hoặc

HĐQT Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP (đại diện là Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch HĐQT) theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty được đăng tải trên website của Công ty (địa chỉ hoặc copy đường link;

6.3.  Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng trên website của Công ty theo địa chỉ www.vptrans.vn sau ngày 05/05/2018, mục thông tin Cổ đông. Nếu có ý kiến cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ qua đường bưu điện, Fax hoặc điện thoại trong giờ hành chính theo địa chỉ, số điện thoại sau :

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

ĐỊA CHỈ: PHÒNG 7.03, CENTRAL TOWER, 43 QUANG TRUNG, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG

Điện thoại: +84 225 3730011;   Fax:+84 225 3730012

 

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ .

Trân trọng./.                      

 

 

Tài liệu đại hội:

- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023;

- Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ 2018-2023;

- Toàn văn tài liệu Đại hội