Thông tin cổ đông

Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

  • 264 lượt xem
Ngày 9/07/2020, Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá VIệt Nam về việc Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP