Thông tin cổ đông

Ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018

  • 238 lượt xem

Ngày 6/7/2018, Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã thực hện ký kết hợp đồng với Công ty Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 và BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Thông tin công bố