Thông tin cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

  • 482 lượt xem

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm 2017)

 

Kính gửi:       Quý cổ đông Công ty CP vận tải hóa dầu VP

Công ty CP vận tải hóa dầu VP trân trọng thông báo tới Các Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:             Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP;

Mã chứng khoán:              VPA;

Loại chứng khoán:            Cổ phiếu phổ thông;

Mệnh giá giao dịch:          10.000 VNĐ;                                                       

Sàn giao dịch:                 UPCOM;

Ngày đăng ký cuối cùng:    21/03/2017.

1. Lý do và mục đích:      Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:               01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện:       21/04/2017;

- Địa điểm thực hiện:        Trung tâm hội nghị Thành phố - số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng;                        

- Nội dung họp:                 Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Trân trọng thông báo./.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

(đã ký)

Giám đốc 

Đặng Minh Thao