Thông tin cổ đông

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cổ đông Lê Văn Tầm

  • 452 lượt xem

Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP trân trọng thông báo về việc Cổ đông Lê Văn Tầm bị mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần với thông tin như sau:

Mã số cổ đông: 0270

Tên cổ đông: Lê Văn Tầm

Số CMND: 022369230; Ngày cấp 03/04/2006; Nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Số cổ phần sở hữu: 1350 cổ phần

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có thông tin về việc tìm thấy sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên, Công ty CP vận tải hóa dầu VP sẽ thực hiện cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Trần Công Minh

Trân trọng thông báo!

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cổ đông Lê Văn Tầm