Thông tin cổ đông

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Công Minh

  • 507 lượt xem

Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP trân trọng thông báo về việc Cổ đông Trần Công Minh bị mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần với thông tin như sau:

Mã số cổ đông: 0270

Tên cổ đông: Trần Công Minh

Số CMND: 030783130; Ngày cấp 28/07/2006; Nơi cấp: CA Hải Phòng

Số cổ phần sở hữu: 1620 cổ phần

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có thông tin về việc tìm thấy sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên, Công ty CP vận tải hóa dầu VP sẽ thực hiện cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Trần Công Minh

Trân trọng thông báo!

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông