Thông tin cổ đông

Thông báo mất sổ CNSHCP bà Lê Thị Ánh Ngọc

  • 374 lượt xem

Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP trân trọng thông báo về việc Cổ đông Lê Thị Ánh Ngọc bị mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần với thông tin như sau:

Mã số cổ đông: 0288

Tên cổ đông: Lê Thị Ánh Ngọc

Số CMND: 031477391; Ngày cấp 08/04/2004; Nơi cấp: CA Tp. Hải Phòng

Số cổ phần sở hữu: 1620 cổ phần

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có thông tin về việc tìm thấy sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên, Công ty CP vận tải hóa dầu VP sẽ thực hiện cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Lê Thị Ánh Ngọc

Trân trọng thông báo!

Thông báo mất sổ CNSHCP bà Lê Thị Ánh Ngọc