Thông tin cổ đông

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

  • 424 lượt xem

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

 

Kính gửi : Các Quý cổ đông của Công ty CP vận tải hóa dầu VP

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 với nội dung và thời gian như sau :

1. Thời gian: Vào hồi 8h00, Thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019;

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng Hữu Nghị, tầng 1, Khách sạn Hữu Nghị, số 60 Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng;

3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (29/03/2019) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

4.1. HĐQT trình ĐHĐCĐ để thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo năm 2018 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo luật định;

4.2. HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS) trình ĐHĐCĐ:

- Mức cổ tức năm 2018;

- Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

4.3. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

5.1. Khi tham dự họp ĐHĐCĐ: Quý Cổ đông, Đại diện Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký dự họp;

5.2. Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể đến dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho cá nhân khác hoặc HĐQT Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP (đại diện là Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT) theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty được gửi kèm;

5.3. Tài liệu đại hội: Từ ngày 13/04/2019, tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng trên website của Công ty theo địa chỉ www.vptrans.vn, mục thông tin Cổ đông để Quí cổ đông có thể tiếp cận và xem trước. Nếu có ý kiến cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ :

Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP

Địa chỉ: Phòng 7.03, tầng 7, Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại : +84 225 3730011                        Fax : +84 225 3730012

 

Thông báo này thay cho Thư mời dự họp.

Trân trọng./.                      

                                                                                                          T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                                                                                          Chủ tịch HĐQT

                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                           Nguyễn Hữu Thành

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019;

Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội