Thông tin cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

  • 408 lượt xem

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

 Công ty CP vận tải hóa dầu VP trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP;

Tên giao dịch:    Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP;

Trụ sở chính:      Phòng 7.03, Central tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Điện thoại:         (84.225) 3730011;               Fax:    (84.225) 3730012;

Tên chứng khoán:             Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP;

Mã chứng khoán:              VPA;

Loại chứng khoán:            Cổ phiếu phổ thông;

Mệnh giá giao dịch:          10.000 VNĐ;                                                       

Sàn giao dịch:                    UPCOM;

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019.

Lý do và mục đích:      Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:               01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện:       23/04/2019;

- Địa điểm thực hiện:        Trung tâm hội nghị Thành phố, số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng.                    

- Nội dung họp:                 Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo.