Thông tin cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

  • 210 lượt xem

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

 

Kính gửi:       Các Quý cổ đông Công ty CP vận tải hóa dầu VP

Công ty CP vận tải hóa dầu VP trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP;

Tên giao dịch:    Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP;

Trụ sở chính:      Phòng 7.03, Central tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Điện thoại:         (84.225) 3730011;               Fax:    (84.225) 3730012;

Tên chứng khoán:             Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP;

Mã chứng khoán:              VPA;

Loại chứng khoán:            Cổ phiếu phổ thông;

Mệnh giá giao dịch:          10.000 VNĐ;                                                       

Sàn giao dịch:                    UPCOM;

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2020.

Lý do và mục đích:      Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:               01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện:       Trong khoảng từ ngày 27/06/2020 đến ngày 30/06/2020;

- Địa điểm dự kiến:           Trung tâm Hội nghị thành phố, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng;             

- Nội dung họp:                 Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.