Thông tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  • 361 lượt xem

Công ty CP vận tải hóa dầu VP trân trọng Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP;

Tên giao dịch:    Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP;

Trụ sở chính:      Phòng 7.03, Central tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Điện thoại:         (84.225) 3730011;               Fax:    (84.225) 3730012;

Tên chứng khoán:             Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP;

Mã chứng khoán:              VPA;

Loại chứng khoán:            Cổ phiếu phổ thông;

Mệnh giá giao dịch:          10.000 VNĐ;                                                       

Sàn giao dịch:                    UPCOM;

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2018;

Lý do và mục đích:      Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:               01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện:       Dự kiến cuối tháng 4 năm 2018;

- Địa điểm thực hiện:        Khách sạn Hữu Nghị, số 60 Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng;                   

- Nội dung họp:                 Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo./.