Thông tin cổ đông

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

  • 310 lượt xem

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Kính gửi : Các Quý cổ đông Công ty CP vận tải hóa dầu VP

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 với nội dung và thời gian như sau:

1. Thời gian: Khai mạc Vào hồi 8h30 phút, Thứ Hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng Hà Nội - Sài Gòn, Khách sạn AVANI Hải Phòng Harbour View, số 12 Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (10/06/2020) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

4.1. HĐQT trình ĐHĐCĐ để thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo năm 2019 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo luật định;

4.2. HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS) trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung: Mức cổ tức năm 2019; Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty.

4.3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

4.4. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

5.1. Khi tham dự họp ĐHĐCĐ: Quý Cổ đông, Đại diện Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký dự họp;

5.2. Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể đến dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho cá nhân khác hoặc HĐQT Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP (đại diện là Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT) theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty được gửi kèm thông báo này;

5.3. Tài liệu đại hội: Từ ngày 19/06/2020, tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng trên website của Công ty theo địa chỉ www.vptrans.vn, mục thông tin Cổ đông để Quý cổ đông có thể tiếp cận và xem trước. Nếu có ý kiến cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ :

Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP

Địa chỉ: Phòng 7.03, tầng 7, Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại : +84 225 3730011                        Fax : +84 225 3730012

 

Thông báo này thay cho Thư mời dự họp.

Trân trọng./.                      

     T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Hữu Thành


CÁC TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI 

1. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội;

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát;

4. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông;

5. Quy chế bầu cử để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

6. Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên tham gia bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

    - Mẫu đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.

Sơ yếu lý lịch các ứng viên cho chức danh thành viên HĐQT:

- Sơ yếu lý lịch Ông Lê Quang Tuấn;

- Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Quang Minh;

- Sơ yếu lý lịch Ông Đinh Việt Hải;

- Sơ yếu lý lịch Ông Đỗ Minh Hồng.