Thông tin cổ đông

Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020

  • 178 lượt xem

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

Ngày 29/06/2020, Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đã họp phiên thường niên 2020 tại phòng họp Sài Gòn - Hà Nội, Khách sạn Avani Harbour View, số 12 Trần Phú, Hải Phòng.

Tham dự đại hội có 190 cổ đông và đại diện cổ đông đại diện cho 13.766.808 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,31% số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty. Trong đó có hai cổ đông tổ chức là Tổng công ty hóa dầu Petrolimex-CTCP (sở hữu 6.600.000 CP, chiếm 43,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) và Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO (sở hữu 6.800.000 CP, chiếm 45,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex; Ông Vũ Đình Hiển, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.

Đại hội đã nghe HĐQT báo cáo, thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung thuộc thẩm quyền của phiên họp thường niên của ĐHĐCD – Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;