Thông tin cổ đông

Ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán AVA về việc kiểm toán BCTC bán niên và BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

  • 1318 lượt xem

Công ty CP vận tải hóa dầu VP thông báo:

Ngày 12/06/2019, Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá VIệt Nam (AVA) về nội dung cung cấp dịch vụ soát xét BCTC tại ngày 30/06/2019 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP.

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán