Thông tin cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

  • 697 lượt xem

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 16/04/2022, Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đã họp trực tuyến phiên họp thường niên năm 2022 tại phòng hội thảo tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, số 802 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, có 09 cổ đông tham dự trực tuyến đại diện cho 13.411.160 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,956% số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Vũ Đình Hiển, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO; Ông Nguyễn Hà Trung  - Thành viên HĐQT Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP;.

Đại hội đã nghe HĐQT báo cáo, thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung thuộc thẩm quyền của phiên họp thường niên của ĐHĐCD – Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP.

hình ảnh tại phiên họp đại hội đồng cổ đông 2022:

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022:

1. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022;

2. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022