Thông tin cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

  • 561 lượt xem

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 23/06/2023, Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đã họp trực tuyến phiên họp thường niên năm 2023 tại phòng hội thảo tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, số 802 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, có 09 cổ đông tham dự trực tuyến và 02 cổ đông ủy quyền đại diện cho 13.410.060 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9513% số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty hóa dầu Petrolimex; Ông Trần Đức Dự - Thành viên HĐTV, Phó chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex; Ông Vũ Đình Hiển - Thành viên HĐQT, Tổng GĐ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.

Đại hội đã nghe HĐQT báo cáo, thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung thuộc thẩm quyền của phiên họp thường niên của ĐHĐCD – Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP.

Đại hội đã bầu ra các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

3. Thông báo thay đổi nhân sự

3. Cung cấp thông tin HĐQT 2023-2028

4. Cung cấp thông tin BKS 2023-2028

hình ảnh tại phiên họp đại hội đồng cổ đông 2023:

Xem tiếp »