Thông tin cổ đông

Danh sách cùng sơ yếu lý lịch các ứng viên đề cử/ ứng cử tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

  • 219 lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông!

-        Căn cứ hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để ĐHĐCĐ bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

-        Căn cứ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhiệm kỳ 2023-2028.

Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP trân trọng kính gửi Quý cổ đông danh sách cùng sơ yếu lý lịch các ứng viên đề cử/ ứng cử tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đến thời điểm 17h ngày 11/06/2023 như file đính kèm theo thứ tự sau:

  1. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT
  2. Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS

Trân trọng kính gửi!

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP.

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS