Thông tin cổ đông

Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Mai

  • 394 lượt xem

THÔNG BÁO

V/ v miễn nhiệm chức danh 

Kế toán trưởng Công ty CP vận tải hóa dầu VP

Ngày 27 tháng 01 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã ban hành Quyết định số 0322/VP-QĐ-HĐQT miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP vận tải hóa dầu VP đối với bà Vũ Thị Mai kể từ ngày 01/02/2022.

Trân trọng thông báo./.