Thông tin cổ đông

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

 • 165 lượt xem

KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG!

Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP trân trọng kính gửi các Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2023 như file đính kèm, bao gồm:

 1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Hình thức tổ chức trực tuyến)
 2. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Theo hình thức trực tuyến)
 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
 4. Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của BKS Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP nhiệm kỳ 2018-2023
 5. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022
 6. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022; trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023
 7. Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD năm 2023
 8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023
 9. Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với “Người có liên quan)
 10. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhiệm kỳ 2023-2028
 11. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028
 12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 13. Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS để ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
 14. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (theo hình thức trực tuyến)
 15. Nghị quyết về việc thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

Trân trọng kính gửi.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023