Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN HIỆN TẠI VÀ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN MỚI KIỂM TOÁN BCTC 2022

  • 392 lượt xem

THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2022

1. Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị khác thực hiện kiểm toán BCTC 2022

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị khác thực hiện kiểm toán BCTC 2022

2. Thông báo chấm dứt hợp đồng kiểm toán hiện tại và ký hợp đồng kiểm toán mới kiểm toán BCTC năm 2022

Căn cứ Nghị quyết 0223/VP-NQ-HĐQT ngày 20/03/2023 về việc lựa chọn đơn vị khác thực hiện kiểm toán BCTC 2022.

Ngày 20/03/2023, Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã chấm dứt Hợp đồng kiểm toán hiện tại số 278/HĐKT/AVA/TC-NV6 với công ty AVA và ký kết hợp đồng số 04/2023/HĐ-AV3-TC với Công ty TNHH kiểm toán An Việt về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP.

Trân trọng thông báo.