Thông tin cổ đông

Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

  • 375 lượt xem

Ngày 06/07/2022, Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã ký kết hợp đồng số 287/HĐKT/AVA/TC-NV6 với Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá VIệt Nam về việc Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP.

Trân trọng thông báo.