Thông tin cổ đông

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Đào Minh Đạt

  • 377 lượt xem

THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP trân trọng thông báo về việc Cổ đông Đào Minh Đạt bị mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần với thông tin như sau:

Mã số cổ đông: 0568

Tên cổ đông: Đào Minh Đạt

Số CMT: 010451531; Ngày cấp: 29/12/2005; Nơi cấp: CA TP Hà Nội 

Số cổ phần sở hữu: 1.300 cổ phần

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có thông tin về việc tìm thấy sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên, Công ty CP vận tải hóa dầu VP sẽ thực hiện cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Đào Minh Đạt.

Trân trọng thông báo!

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Đào Minh Đạt