Thông tin cổ đông

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Dương Chiến Bình

  • 143 lượt xem

THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP trân trọng thông báo về việc Cổ đông Dương Chiến Bình bị mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần với thông tin như sau:

Mã số cổ đông: 0023

Tên cổ đông: Dương Chiến Bình

Số CCCD: 031069006116; Ngày cấp: 25/04/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát 

Số cổ phần sở hữu: 1620 cổ phần

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có thông tin về việc tìm thấy sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên, Công ty CP vận tải hóa dầu VP sẽ thực hiện cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Dương Chiến Bình.

Trân trọng thông báo!

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Dương Chiến Bình