Thông tin cổ đông

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Lê An

  • 406 lượt xem

THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP trân trọng thông báo về việc Cổ đông Lê An bị mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần với thông tin như sau:

Mã số cổ đông: 0496

Tên cổ đông: Lê An

Số CMT: 220902209; Ngày cấp: 26/09/2021; Nơi cấp: CA Khánh Hòa.

Số cổ phần sở hữu: 1.350 cổ phần

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có thông tin về việc tìm thấy sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên, Công ty CP vận tải hóa dầu VP sẽ thực hiện cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Lê An.

Trân trọng thông báo!

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Lê An