Thông tin cổ đông

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Nguyễn Trung Long

  • 321 lượt xem

THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP trân trọng thông báo về việc Cổ đông Nguyễn Trung Long bị mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần với thông tin như sau:

Mã số cổ đông: 0754

Tên cổ đông: Nguyễn Trung Long

Số CMND: 031027698; Ngày cấp: 19/01/2005; Nơi cấp: CA Tp. Hải Phòng

Số cổ phần sở hữu: 1350 cổ phần

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có thông tin về việc tìm thấy sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên, Công ty CP vận tải hóa dầu VP sẽ thực hiện cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Trung Long.

Trân trọng thông báo!

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Trung Long