Thông tin cổ đông

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Phạm Hữu Trường

  • 136 lượt xem

THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP trân trọng thông báo về việc Cổ đông Phạm Hữu Trường bị mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần với thông tin như sau:

Mã số cổ đông: 0448

Tên cổ đông: Phạm Hữu Trường

Số CCCD: 031062011829; Ngày cấp: 02/07/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát 

Số cổ phần sở hữu: 1620 cổ phần

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có thông tin về việc tìm thấy sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên, Công ty CP vận tải hóa dầu VP sẽ thực hiện cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Phạm Hữu Trường.

Trân trọng thông báo!

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Hữu Trường