Thông tin cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021

  • 100 lượt xem

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

 

Kính gửi:       Các Quý cổ đông của Công ty CP vận tải hóa dầu VP;

                       

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP vận tải hóa dầu VP;

Căn cứ Nghị quyết số 0721/VP-NQ-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải hóa dầu VP thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2021;
  2. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: 18/06/2021;
  3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Trung tâm Hội nghị thành phố, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng;

4.  Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.                  

Thư mời sẽ được gửi tới các cổ đông và các tài liệu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được đăng tải trên website: www.vptrans.vn kể từ ngày 28/05/2021.

Trân trọng!

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP