Thông tin cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022

  • 430 lượt xem

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

 

Kính gửi:       Các Quý cổ đông của Công ty CP vận tải hóa dầu VP;

                       

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP vận tải hóa dầu VP;

Căn cứ Nghị quyết số 0622/VP-NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải hóa dầu VP thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên tổ chức:                       Công ty Cổ phần Vận tải hóa dầu VP;

Mã chứng khoán:              VPA;

Loại chứng khoán:            Cổ phiếu phổ thông;

Mệnh giá giao dịch:          10.000 VNĐ;                                                       

Sàn giao dịch:                    UPCOM;

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022.

2. Lý do và mục đích:      Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:               01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện:       16/04/2022;

- Địa điểm dự kiến:           Đại hội cổ đông trực tuyến;                   

- Nội dung họp:                 Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.                    

Thư mời sẽ được gửi tới các cổ đông và các tài liệu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được đăng tải trên website: www.vptrans.vn muộn nhất vào ngày 26/03/2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

ĐỖ MINH HỒNG