Thông tin cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023

  • 375 lượt xem

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP)

 

Kính gửi:       Các Quý cổ đông của Công ty CP vận tải hóa dầu VP;

                       

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP vận tải hóa dầu VP;

Căn cứ Nghị quyết số 0223/VP-NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải hóa dầu VP thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2023;

2. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ: 23/06/2023;

3. Hình thức đại hội: Trực tuyến;

4. Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, Địa chỉ số 802, Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng;

5. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện Quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP.

Thư mời sẽ được gửi tới các cổ đông và các tài liệu xin ý kiến cổ đông sẽ được đăng tải trên website: www.vptrans.vn kể từ ngày ngày 27/04/2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

ĐỖ MINH HỒNG

Nghị quyết 0223/VP-NQ-HĐQT