Thông tin cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024

  • 79 lượt xem

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

 

                         Kính gửi:      Các Quý cổ đông của Công ty CP vận tải hóa dầu VP;

                       

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP vận tải hóa dầu VP;

Căn cứ Nghị quyết số 0124/VP-NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải hóa dầu VP thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2024;
  2. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: 20/06/2024;
  3. Hình thức đại hội: Trực Tuyến
  4. Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 7, Toà nhà Hàng Hải Liên Minh, số 802 Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng;

5. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP vận tải hoá dầu VP.                

Thư mời sẽ được gửi tới các cổ đông và các tài liệu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được đăng tải trên website: www.vptrans.vn kể từ ngày 13/05/2024.

                                                                                               CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

                                                                                                GIÁM ĐỐC

                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                      ĐỖ MINH HỒNG