Thông tin cổ đông

Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

  • 277 lượt xem
Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Ngày 27/07/2021, Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã ký kết hợp đồng số 344/HĐKT/AVA/TC-NV6 với Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá VIệt Nam về việc Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP.

Trân trọng thông báo.