Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2023 VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

  • 294 lượt xem

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2023 VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Ngày 03/08/2023, Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đã ký kết hợp đồng số 52/2023/HĐ-AV3-TC với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt về việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP.

Trân trọng thông báo

CBTT kiểm toán 2023