Thông tin cổ đông

Thông qua giao dịch với người có liên quan

  • 338 lượt xem
Ngày 04/08/2021, HĐQT đã thông qua nghị quyết về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty. Chi tiết tại đây