Thông tin cổ đông

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

  • 76 lượt xem

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 20/06/2024, Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đã họp trực tuyến phiên họp thường niên năm 2024 tại Hội trường tầng 1, Toà nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, có 07 cổ đông tham dự trực tuyến và 04 cổ đông ủy quyền đại diện cho 13.408.570 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9388% số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Lê Quang Tuấn - Tổng giám đốc Tổng Công ty hóa dầu Petrolimex; Ông Nguyễn Quang Minh - Phó tổng Giám Đốc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO; Ông Lê Đức Bình - Phó tổng Giám Đốc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO; Bà Lê Thị Ngọc Bích - Giám đốc Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex.

Đại hội đã nghe HĐQT báo cáo, thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung thuộc thẩm quyền của phiên họp thường niên của ĐHĐCD – Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024