Thông tin cổ đông

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022

  • 290 lượt xem

THÔNG BÁO

 LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

 

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022  như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

- MST: 0200809454

- Địa chỉ: Phòng 5.09, Tòa nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

- Chấm dứt Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 278/HĐKT/AVA/TC-NV6 với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

- Lựa chọn đơn vị khác là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP

III. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến này trong phong bì dán kín (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) trước 16h ngày 17/03/2023 đến địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

- Địa chỉ: Phòng 5.09, Tòa nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

- Hoặc gửi FAX đến số: 02253.730012

- Hoặc gửi email đến địa chỉ: vpcom@vnn.vn

Ý kiến biểu quyết được xem là hợp lệ khi:

- Được gửi về cho Công ty CP vận tải hóa dầu VP trước thời hạn nêu trên

- Đối với nội dung 1 và 2, chỉ đánh dấu “X” vào duy nhất một trong ba ô (Đồng ý, Không đồng ý hoặc không có ý kiến)

- Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ tên bởi người có quyền biểu quyết, được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức).

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Tờ trình của HĐQT Công ty CP vận tải hóa dầu VP về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP vận tải hóa dầu VP về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022 sau khi được thông qua