Thông tin cổ đông

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Đặng Hoài Trung

  • 203 lượt xem

Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP trân trọng thông báo về việc Cổ đông Đặng Hoài Trung bị mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần với thông tin như sau:

Mã số cổ đông: 0440

Tên cổ đông: Đặng Hoài Trung

Số CMND: 030024043; Ngày cấp: 11/12/2006; Nơi cấp: CA Tp. Hải Phòng

Số cổ phần sở hữu: 1620 cổ phần

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có thông tin về việc tìm thấy sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên, Công ty CP vận tải hóa dầu VP sẽ thực hiện cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Đặng Hoài Trung.

Trân trọng thông báo!

Thông báo mất sổ CNSHCP cổ đông Đặng Hoài Trung.