Giới thiệu

Mô Hình Quản Trị-Tổ Chức Kinh Doanh-Bộ Máy Quản Lý

  • 5643 lượt xem

4.1. Mô hình quản trị:

Sơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức


Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP đang áp dụng mô hình tổ chức của Công ty cổ phần. Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Việt Nam và các quy định tại Điều lệ Công ty.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:

Bộ máy quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hết sức gọn nhẹ, bao gồm 01 Giám đốc, 01 phòng ban là Phòng Tài chính - Kế toán - Tổng hợp và các bộ phận nghiệp vụ. Trong đó, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận như sau:

      Ban Giám đốc

Giám đốc: là người điều hành công việc của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nhiệm kỳ của Giám đốc là 05 (năm) năm, có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

      Phòng Tài chính - Kế toán tổng hợp

Tài chính kế toán: có chức năng lập kế hoạch sử dụng và quản lý nguồn tài chính của Công ty, phân tích các hoạt động kinh tế, tổ chức công tác hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán thống kê và chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.

Tổng hợp: có chức năng xây dựng phương án kiện toàn bộ máy tổ chức trong Công ty, quản lý nhân sự, thực hiện công tác hành chính quản trị.

      Các bộ phận nghiệp vụ

Bộ phận Kỹ thuật: Đầu tư, quản lý kỹ thuật - vật tư, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn của Công ty.

Bộ phận Khai thác: Quản lý khai thác tàu, lập kế hoạch, theo dõi thị trường, điều động tàu, đảm bảo an toàn cho tàu và các thủy thủ, làm các thủ tục pháp chế và bảo hiểm cho tàu.

Các bộ phận nghiệp vụ chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp từ Ban Giám đốc để thực hiện các công việc, hoạt động của Công ty.